Általános Szerződési Feltételek

Az IT Utazás Kft. utazásszervező, székhelye 4031 Debrecen, István út 112) központi irodája 4024 Debrecen, Csapó u. 26. tel.: 52-534-200, fax: 52-534-199, e-mail: info@itutazas.hu, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbíróságán bejegyzett cégjegyzék száma: 09-09-010002, adószáma: 13116851-2-09, eng. száma: U-00576., engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatást felügyelő hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Idegenforgalmi Osztály 1124 Budapest Németvölgyi út 37-39., utazásszervezői vagyoni biztosíték biztosítása az Európai Biztosítónál kötve (a továbbiakban: IT Utazási Iroda) az általa szervezett utazásokra a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:254§-ának, továbbá, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a 2009. évi LXXVI. törvény és a 210/2009. (IX.29) szolgáltatási tevékenységről szóló törvény alapján az alábbiak szerint szerződik az utassal:

1. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS

1/1.

Az utazási szerződés alapján az Utazásszervező az Utas által megrendelt utazás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, az Utas pedig a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles. Az Utas felelőssége tudatában kijelenti, hogy az IT Utazási Iroda által kiadott utazási ajánlatban, illetőleg tájékoztatóban (a továbbiakban együttesen: utazási ajánlat) ismertetett egyedi és a jelen okiratba foglalt általános szerződési feltételeket - teljes egészében és részleteiben is - megismerte, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és kifejezetten elfogad.

1/2.

Az utazási szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha a szolgáltatást az Utas írásban megrendelte és a részvételi díj előlegét (2/1. pont) befizette, valamint az IT Utazási Iroda a megrendelést írásban visszaigazolta. Amennyiben az Utas a szolgáltatást az IT Utazási Iroda partner irodájában (utazásközvetítő útján) rendeli meg, az utazási szerződés - a fenti feltételeken túlmenően - akkor tekinthető létrejöttnek, amikor a részvételi díjat az IT Utazási Iroda számlájára beérkezett. Az IT Utazási Iroda a jelen pont szerinti - előleggel megerősített - megrendelést lehetőség szerint a megrendeléstől számított 3 (három) munkanapon belül írásban visszaigazolja. A jelen általános szerződési feltételek az Utas megrendelésének írásbeli visszaigazolásával lépnek hatályba. Az utas jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy fentiek bármelyikének elmaradása esetén az utazási szerződés nem jön létre, azzal kapcsolatosan az IT Utazási Iroda az Utas felé semminemű felelősséggel nem tartozik.

1/3.

Az IT Utazási Iroda honlapján (www.itutazas.hu) keresztül (azaz online) történő megrendelés esetén az Utas az internetes megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket is. Ez esetben a felek közti szerződés akkor jön létre, ha az Utas a megrendelését elküldte és a részvételi díj előlegét (2/1. pont) befizette, továbbá megrendelését az IT Utazási Iroda írásban elektronikus dokumentumban visszaigazolta. Amennyiben a felek között az utazási szerződés az előleg befizetésének hiánya miatt nem jön létre, de az utas írásban vagy on-line megrendelte az utazást, vagy aláírta az utazási szerződést, az IT Utazási Iroda jogosult az ebből eredő kárát a 3/2 pont szerint érvényesíteni. A visszaigazolást követően az Utas megrendelésétől kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek 3/2. pontjában foglalt feltételekkel állhat el.

1/4.

Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, továbbá a Kormányrendelet 4. § (1) és 13. § (1) bekezdéseiben, továbbá 14. §-ában meghatározottakat az IT Utazási Iroda által közzétett tájékoztató (programfüzet, az IT Utazási Iroda honlapja, egyedi ajánlat, a továbbiakban együttesen: tájékoztató) és/vagy a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Az Utas a jelen okirat általa történő aláírásával elismeri, hogy a fenti tájékoztatót megismerte, ennek megfelelően a tájékoztatás elmaradására vagy hiányosságára a továbbiakban nem hivatkozhat. Az IT Utazási Iroda a programfüzetben foglaltaktól való eltérés jogát fenntartja, jogosult a 3/2. pont szerint az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni (azonos kategórián belüli változtatás joga), melyről az Utast haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben az Utas az ily módon történő és ahhoz kapcsolódó részvételi díjváltoztatást elfogadja, úgy a felek az utazási szerződésüket ennek megfelelően módosítják. Az utazási szerződés módosítása esetén a Kormányrendelet 3. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

2/1.

Az az IT Utazási Iroda által közölt részvételi díj összegét az Utas oly módon köteles megfizetni, hogy abból 40% előleget az utazási szerződés megkötésekor köteles megfizetni. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre. Az Utas által megfizetett előleg az Utas számára garanciát képez arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatást (lefoglalt helyeket) az IT Utazási Iroda harmadik személy részére nem értékesíti. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj [a szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek] teljes összegének megfizetése - külön felszólítás nélkül is - az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Az utazás megkezdésének időpontja és az azt megelőző 30. nap közötti időszakban megkötött utazási szerződések esetében a teljes részvételi díj megfizetése az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Erről külön értesítést az iroda nem küld az Utasnak. Amennyiben az előleg vagy a teljes részvételi díj(hátralék) megfizetésének kötelezettségét az Utas vagy az utazásközvetítő nem teljesíti, az IT Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelést lemondottnak tekintse. Ez az Utas elállásának minősül, így az Utas köteles a 3/2. pontban meghatározott összegű bánatpénzt az IT Utazási Iroda részére megfizetni. Utasnak, azaz megrendelőnek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi. A számlát az utas nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendelőként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére kéri (pl. céges számla), a szolgáltatás árára a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) kell felszámítani, amit a céges megrendelő visszaigényelhet. Ha végfelhasználói nyilatkozatban cégként nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem továbbértékesítésre) vásárolja, akkor a számla értékét nem kell ÁFÁ-val növelni. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki utazásszervező szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem adóalanyként (Utasként) vagy adóalanyként, de saját nevére és javára (Utasként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utasként) köti a szerződést. A nyilatkozat irodánknál vagy partnerirodáinkban, a foglalás helyén tehető.

2/2.

A bel,- vagy külföldi hatósági árváltozás, adó, illeték, kötelező terhek, szállítási költségek (üzemanyag), valamint a valutaárfolyamok megváltozása miatt az IT Utazási Iroda a részvételi díjat jogosult egyoldalúan megemelni. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítéstől számítva 3 napon belül írásban elállhat a szerződéstől a befizetett összeg visszafizetése mellett. Amennyiben az Utas elfogadja a változtatásokat, a felek a részvételi díj megváltoztatásával módosítják az utazási szerződést. Az IT Utazási Iroda az Utast a részvételi díj bármilyen változtatásáról haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíti (telefon, e-mail).

3. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

3/1.

AZ IT UTAZÁSI IRODA ELÁLLÁSI JOGA AZ az IT Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az elállás nem az Utas érdekkörében felmerült okból történt, ez esetben az IT Utazási Iroda köteles a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint helyettesítő szolgáltatás nyújtására azzal, hogy ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. ha pedig ez nem lehetséges, akkor köteles a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eljárni (vagyis a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal együtt) és ezen túlmenően - a Kormányrendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározott kivételekkel - köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült esetleges kárát megtéríteni.

3/2.

Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az Utas elállása esetén - a Kormányrendelet 8. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt eseteket kivéve - bánatpénzt köteles fizetni az IT Utazási Iroda részére az alábbiak szerint: • legkésőbb az utazás megkezdése előtt 46 napig történő felmondás esetén 10 %, de legalább 5 000, -Ft/fő, • 45-36. nap közötti felmondás esetén 20 % • 35-22. nap közötti felmondás esetén 40 %, • 21-16. nap közötti felmondás esetén 60 %, • 15-8. nap közötti felmondás esetén 80 %, • 7 napon belüli felmondás esetén 100 %. 6 napon belül történik, a részvételi díj 100%-a a bánatpénz összege. Ezen határidők az IT Utazási Irodához beérkező írásbeli értesítés időpontjától számítandók (szóbeli elállást az IT Utazási Iroda nem fogad el). Az Utas elállásának esetére, a részvételi díj százalékában, átalány formájában kikötött bánatpénz fenti mértékét az Utas kifejezetten elfogadja, és kijelenti, hogy azt nem tartja eltúlzottnak. Egyedi esetekben a bánatpénz összegének megállapításához szükséges határidők a fentiektől eltérhetnek. Ez esetben a konkrét szálláshelyre vonatkozó eltérő feltételt az utazási szerződés tartalmazza. Az utazási szerződés Utas által kezdeményezett módosításának díja 5000,- Ft/ foglalás, amely kizárólag az Utas nevére, a szolgáltatás (utazás) időpontjára, a szálláshelyre vagy a szobatípusra, illetőleg más hasonló az IT Utazási Iroda által is elfogadott körülményekre vonatkozhat. Az utazást megelőző 35 napon belül történő - dátumra, illetve szálláshelyre vonatkozó - változtatás az eredeti szerződéstől való elállásnak felel meg, melyre a fentiek szerinti bánatpénz fizetési feltételek érvényesek, ezáltal az erre vonatkozó változtatás új megrendelésnek számít. Költségmentesen elállhat az Utas a szerződéstől akkor is, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatja (nem minősül lényeges változtatásnak az azonos kategórián belüli szálláshely változtatás és a menetrendváltozás). Az Utas utazási szerződéstől való elállására egyebekben a Kormányrendelet 8. §-a vonatkozik

4. TOVÁBBI FELTÉTELEK

4/1.

Az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a programfüzetben a Hasznos tudnivalók oldalon és a web oldalon található az adott országra vonatkozó információk is.

4/2.

Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. Az Utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az Utazásszervezőt. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az Utas és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt, amit az Utas a jelen okirat általa történő aláírásával kifejezetten elfogad. Amennyiben a szolgáltatást az Utas érdekében vagy javára harmadik személy rendeli meg, az IT Utazási Iroda nem köteles vizsgálni az eljáró harmadik személy képviseleti jogát és annak terjedelmét, de ebben az esetben az utazási szerződésben az utazás megkezdéséig vállalt, az Utast terhelő kötelezettségek a szerződést kötő harmadik személyt terhelik. Úgyszintén a megrendeléskor több Utas nevében eljáró személy megrendelése is valamennyi Utas megrendelésének tekintendő azzal, hogy az utazási szerződésben az utazás megkezdéséig vállalt, az Utasokat terhelő kötelezettségek a szerződést kötő harmadik személyt terhelik. Az eljáró harmadik személy köteles eljárásáról az általa képviselt Utas(oka)t tájékoztatni, amennyiben ezen kötelezettségnek teljesítését elmulasztja, úgy az ezzel okozott kár megtérítéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. A szerződött létszámtól való eltérésből adódó károk és kötelezettségek is az ily módon eljáró személyt terhelik. Az Utas köteles a szerződésben foglaltakat betartani. Az Utas felelősségének teljes tudatában és saját kockázatára nyilatkozik a szolgáltatásokat vele együtt igénybe vevő (utazó) kiskorú személyek születési dátumáról, melyek feltételét képezik az esetleges gyermekkedvezmények igénybevételének. Az eltérő adatközlésből eredő többletköltségek a helyszínen fizetendők, s az ezzel okozott károk, többletköltségek kizárólag az Utast terhelik.

4/3.

Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza) jogszabályokat betartani és erről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az Utas köteles az IT Utazási Iroda figyelmét felhívni. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az Utast terhelik. Ilyen esetben az Utas a részvételi díj visszatérítésére sem tarthat igényt.

4/4.

Ha az utazási ajánlat alapján az Utas által megrendelt szolgáltatással összefüggésben fakultatív program megrendelésére is lehetőség van, ezt az Utazásszervező - közreműködője útján - csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív program teljesítési helyén a teljesítés előre meghatározott feltételei adottak (pl.: elegendő a jelentkezők létszáma, stb.). Ennek esetleges elmaradása esetén az Utas az Utazásszervezővel szemben követeléssel nem léphet fel.

5. HIBÁS TELJESÍTÉS

5/1.

Ha az IT a Utazási Iroda az utazást (szolgáltatást) nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Az IT Utazási Iroda a Kormányrendelet 11. §-ban meghatározott esetben sem felelős az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítésből eredő károkért.

5/2.

Az az IT Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért. Köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az elvárható volt.

5/3.

Ha az utazás megkezdését követően az az IT Utazási Iroda a szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni, mely esetleges többletköltsége az Utasra nem hárítható át. Az Utas által az 5/4. pont szerint közölt panaszt az IT Utazási Iroda az Utas egyetértésével orvosolja, melyben az Utas köteles közreműködni. Alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás esetén a különbözetre az Utas igényt tarthat, választható magasabb értékű szolgáltatás nyújtása esetén a többletköltség az Utast terheli. Amennyiben az Utas a helyettesítő szolgáltatást megfelelő indok nélkül nem fogadja el, úgy a kártérítésre nem jogosult.

5/4.

Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az Utas a helyszínen nem vagy csak részben orvosolt kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 8 (nyolc) napon belül köteles írásban az IT Utazási Iroda tudomására hozni, amennyiben kárigénye van, a bejelentési határidő Utas hibájából történő elmulasztása jogvesztő hatályú. Az IT Utazási Iroda vállalja, hogy a bejelentett kárigényt a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és arra vonatkozó álláspontjáról az Utast írásban értesíti. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgálja ki az iroda és bírálja el jogosságát, ha azt az Utas a helyszínen tartózkodásakor, az észleléskor már bejelentette. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén az utaskísérő/ képviselő által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek másolati példányát. Amennyiben az Utas kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása és/vagy megtérítésének kötelezettsége alól.

5/5.

A szállásadók a szállást az érkezés napján általában legkésőbb 19-20 óráig tudják tartani. Az Utas köteles az irodánknak vagy a voucheren szereplő szállás telefonszámán jelezni az az ennél későbbre tervezett érkezését, melynek esetleges helyszíni többletköltsége az Utast terheli. Az IT Utazási Irodát felelősség nem terheli az értesítés elmulasztása esetén, amennyiben a szálláshely nem foglalható el.

5/6.

Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas tartozik felelősséggel.

5/7.

A légitársaságok által biztosított repülőjegyek módosítására, lemondására az egyes légitársaságok által kiadott szabályok vonatkoznak, melyek eltérhetnek az IT Utazási Iroda általános feltételeitől. Bármikor sor kerülhet előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy légitársaság cserére. Az az IT Utazási Iroda nem felel a közlekedési vállalatok menetrend-változtatásaiért, járatainak késéseiért, szolgáltatásának elmaradásáért, illetve ezek miatt további szolgáltatások elmaradásáért.

5/8.

Az Utas poggyászának őrizetéről az utazás során az Utas a saját kockázatára maga gondoskodik, kivéve, ha azt az Utastól további szállítás vagy megőrzés céljából az IT Utazási Iroda vagy annak közreműködője átvette.

5/9.

Az Utas poggyászának őrizetéről az utazás során az Utas a saját kockázatára maga gondoskodik, kivéve, ha azt az Utastól további szállítás vagy megőrzés céljából az IT Utazási Iroda vagy annak közreműködője átvette.

5/10.

Az utazási prospektusban (programfüzetben, tájékoztatóban stb.) esetlegesen előforduló nyomdahibákért az IT Utazási Iroda felelősséget nem vállal.

6. BIZTOSÍTÁS

6/1.

Az IT Utazási Iroda a külön jogszabályban előírt vagyoni (nemzetközi) biztosítékra vonatkozóan az EUB Biztosító Zrt-vel áll szerződéses viszonyban.

6/2.

Az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az IT Utazási Iroda őt, külön térítés ellenében útlemondás esetére (a részvételi díj 1,5 %-áért) biztosítja. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy igazolt utazásképtelenség esetén annak bekövetkeztétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles útlemondását az IT Utazási Irodánál írásban bejelenteni, ezután a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítóhoz továbbítani, majd 20 % önrész levonása után a biztosító a bánatpénzt visszatéríti. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatérítendő.

7. JOGVITÁK

7/1.

Az IT Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat - pertárgy értéktől függően – a Debreceni Városi Bíróság illetékességének.

NYILATKOZAT

Alulírott, jelen szerződés aláírásával, az ÁFA tv 206§ [1] bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy • a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként veszem igénybe (magánszemély) • a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe (cégnévre való számlázás, az utastól térítés nincs) • a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként veszem igénybe (cégnévre való számlázás, de a cég térítést kér az utastól, a teljes szolgáltatást + 27 % Áfa terheli). Az utazást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozatot elmulasztja. A Ptk. 6:78. [Az általános szerződés feltétel szerződéses tartalommá válása] (1) bekezdése jelentőségének ismeretében aláírásommal igazolom, hogy az IT Utazási Iroda Általános Szerződési Feltételeit az utazási szerződés megkötése előtt megismertem, annak tartalmát az Utazásszervezővel egyedileg megtárgyaltam, az abban foglaltakat elfogadom, továbbá a Mondial Assistance biztosító útlemondási biztosítási feltételeit megismertem, azokat elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem.

Írja alá online!